Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 480
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
143/2020 Poistná zmluva č. 9160117853, poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení UNIQA poisťovňa a.s. 35,82 € 19.11.2020 Zmluva
155/2020 Poistná zmluva č. 9160129993 poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení UNIQA poisťovňa a.s. 69,00 € 19.11.2020 Zmluva
142/2020 Poistná zmluva, návrh č.9160112329, poistenie prepravy zásielok UNIQA poisťovňa a.s. 37,80 € 26.10.2020 Zmluva
130/2020 Poistná zmluva. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-416898 Union poisťovňa, a.s. 279,48 € 29.09.2020 Zmluva
134/2020 SNM-GR-CEMUZ 2020/2395 Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G Slovenské národné múzeum 0,00 € 29.09.2020 Zmluva
128/2020 Dohoda č. 20/37/010/104 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 28.09.2020 Zmluva
127/2020 ZMLUVA O DIELO č.127/2020 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ADIN s.r.o. 2 484,00 € 25.09.2020 Zmluva
126/2020 ZMLUVA O DIELO č.126/2020 uzatvorená podľa ust. § 631 a násl. Zákona 40/1964 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Mária Tomašková 70,00 € 23.09.2020 Zmluva
125/2020 ZMLUVA O DIELO č.125/2020 uzatvorená podľa ust. § 631 a násl. Zákona 40/1964 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) JanaTkáčová 70,00 € 23.09.2020 Zmluva
122/2020 ZMLUVA O DIELO č.122/2020 uzatvorená podľa ust. § 269 ods.2 a násl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Združenie WAWE 0,00 € 21.09.2020 Zmluva
139/2020 Partnerská dohoda o realizácii individuálneho mikroprojektu s názvom: Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí (projekt č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309/ Muzeum Okregowe w Rzeszowe 40 331,70 € 18.09.2020 Zmluva
138/2020 Partnerská dohoda o realizácii individuálneho mikroprojektu s názvom: Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedictva (projekt č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310/ Muzeum Okregowe w Rzeszowe 39 458,40 € 11.09.2020 Zmluva
115/2020 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE Joma Travel, s.r.o. 350,00 € 02.09.2020 Zmluva
107/2020 Zmluva o dielo č. 107/2020 uzatvorená podľa § 631 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Iveta Pavlíková 50,00 € 21.08.2020 Zmluva
111/2020 Zmluva o výpožičke predmetov č.111/2020 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR Obec Budimír 0,00 € 21.08.2020 Zmluva
103/2020 Zmluva o dielo č. 103/2020 uzatvorená podľa § 631 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vladimír Kanaš 50,00 € 19.08.2020 Zmluva
104/2020 Zmluva o dielo č. 104/2020 uzatvorená podľa § 631 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Andrej Peter 50,00 € 19.08.2020 Zmluva
101/2020 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §16 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 17.08.2020 Zmluva
100/2020 ZMLUVA O DIELO č. 100/2020 uzatvorená podľa ust. § 536 až §565 násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Ladislav Novák 5 988,00 € 06.08.2020 Zmluva
97/2020 Zmluva o prenájme priestorov č. 97/2020 uzavretá podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov OZ ĎUSI BAND 1,00 € 27.07.2020 Zmluva
90/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Lucia Dianová 120,00 € 23.07.2020 Zmluva
91/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Peter Havrila 150,00 € 23.07.2020 Zmluva
92/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Amália Holíková - Hájske hrnčiarstvo 150,00 € 23.07.2020 Zmluva
93/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Mgr. Lukáš Krokker 120,00 € 23.07.2020 Zmluva
94/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov PhDr. Danica Staššiková 210,00 € 23.07.2020 Zmluva
95/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka Ing. Stanislav Tkáčik 150,00 € 23.07.2020 Zmluva
96/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Bc. Marek Vanko 300,00 € 23.07.2020 Zmluva
84/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 84/2020 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Obecná knižnica Jarovnice 0,00 € 13.07.2020 Zmluva
83/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 83/2020 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Obec Krivany 0,00 € 03.07.2020 Zmluva
80/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK-5272/2019-423 Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky 8 000,00 € 26.06.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »