Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 450
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
80/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK-5272/2019-423 Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky 8 000,00 € 26.06.2020 Zmluva
82/2020 Zmluva o nájme výstavy č.82/2020 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne stredisko Sabinov 30,00 € 25.06.2020 Zmluva
78/2020 Zmluva o výpožičke č.78/2020 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách PaedDr. Jana Frajkorová 0,00 € 24.06.2020 Zmluva
76/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK-3110/2020/3.2 Fond na podporu umenia 0,00 € 22.06.2020 Zmluva
75/2020 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ustanovenia §262 ods. (1) Obchodného zákonníka VSV consulting, a.s. 422,50 € 17.06.2020 Zmluva
73/2020 Licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. §65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedictva - Menorah 20,00 € 12.06.2020 Zmluva
77/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 20-521-01826 Fond na podporu umenia 0,00 € 10.06.2020 Zmluva
71/2020 Zmluva o dielo č. 71/2020 uzavretá v zmysle §536 a násl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník PEhAES, a.s. 50 301,30 € 09.06.2020 Zmluva
62/2020 Zmluva o sponzorstve uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Krivany 476,00 € 25.05.2020 Zmluva
59/2020 Zmluva o prenájme pozemku č.59/2020 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení Ing. Tibor Urbánek 1 100,00 € 13.05.2020 Zmluva
66/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20 - 521 - 02114 Fond na podporu umenia 2 300,00 € 05.05.2020 Zmluva
67/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20 - 521 - 01826 Fond na podporu umenia 3 000,00 € 05.05.2020 Zmluva
68/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20 - 521 - 01960 Fond na podporu umenia 4 000,00 € 05.05.2020 Zmluva
54/2020 Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka WAME s.r.o. 2 880,00 € 21.04.2020 Zmluva
50/2020 Havaríjne poistenie motorových vozidiel k poistnej zmluve č.: 78900949 Union poisťovňa, a.s. 279,86 € 16.04.2020 Zmluva
51/2020 Havaríjne poistenie motorových vozidiel k poistnej zmluve č.: 78900949 Union poisťovňa, a.s. 164,99 € 16.04.2020 Zmluva
43/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o pripojení SPP - distribúcia, a.s. 0,00 € 03.03.2020 Zmluva
44/2020 Dohoda č.20/40/060/34 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 7 192,56 € 03.03.2020 Zmluva
45/2020 Dohoda č. 20/40/060/35 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 3 596,28 € 03.03.2020 Zmluva
46/2020 Dohoda č. 20/40/060/36 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 3 596,28 € 03.03.2020 Zmluva
36/2020 Zmluva o výpožičke č.36/2020 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Ľubovnianska knižnica 0,00 € 25.02.2020 Zmluva
32/2020 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUZBY uzatvorená podl'a §591 až §600 zákona č.513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov effective energy s.r.o. 118,80 € 18.02.2020 Zmluva
31/2020 Zmluva č.14/2020 o platbe členského príspevku uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka na rok 2020 Zväz múzeí na Slovensku 186,00 € 14.02.2020 Zmluva
28/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č.21/2017 Salvator Prešov, s.r.o. 300,00 € 12.02.2020 Zmluva
27/2020 Dodatok č. 8 k Zmluve o nájme nebytových priestorov a ostatných priestorov, ev. č. T 0897/2003 zo dna 1.1.2003 Slovak Telekom a.s. 1 611,05 € 10.02.2020 Zmluva
22/2020 Zmluva o výpožičke výstavy uzavretá podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka Slovenské múzeum ochrany a jaskyniarstva 24,00 € 03.02.2020 Zmluva
26/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve nájme zbierkových predmetov č. 15/2017 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 50,00 € 31.01.2020 Zmluva
20/2020 Poistná zmluva. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-416826 Union poisťovňa, a.s. 430,28 € 28.01.2020 Zmluva
24/2020 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.41/2018 Mesto Prešov 0,00 € 23.01.2020 Zmluva
14/2020 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa §269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník ŽI(VÉ)VZŤAHY 1 000,00 € 22.01.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »