Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 481
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
7/2014 Zmluva o nájme nebytových priestorov 376 A.D.s.r.o. 1 812,00 € 20.05.2014 Zmluva
3/2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov 376 A.D.s.r.o. 1 812,00 € 11.05.2015 Zmluva
37/2017 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 11.5.2015 376 A.D.s.r.o. 0,00 € 30.03.2017 Zmluva
145/2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka ADIN s.r.o. 2 000,00 € 07.12.2017 Zmluva
166/2018 ZMLUVA O DIELO č. 166/2018 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ADIN s.r.o. 2 387,00 € 30.11.2018 Zmluva
165/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 162/2019 uzatvorená podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka ADIN s.r.o. 0,00 € 02.12.2019 Zmluva
127/2020 ZMLUVA O DIELO č.127/2020 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ADIN s.r.o. 2 484,00 € 25.09.2020 Zmluva
6/2015 Zmluva o dielo č. Z201524116_Z Adin, s.r.o. 7 023,50 € 21.09.2015 Zmluva
162/2019 Zmluva o dielo č. 162/2019 uzatvorená podľa §536 a násl. Občianskeho zákonníka Adin, s.r.o. 2 500,00 € 20.11.2019 Zmluva
100/2019 ZMLUVA O DIELO č.100/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Aktívny život, o.z. 250,00 € 02.08.2019 Zmluva
13/2016 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alica Tokarčíková 50,00 € 18.04.2016 Zmluva
98/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alica Tokarčíková 50,00 € 15.11.2017 Zmluva
144/2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka ALLDATA,s.r.o. 3 100,00 € 07.12.2017 Zmluva
89/2018 Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníkav platnom znení ALMITRANS, s.r.o. 7 584,00 € 21.05.2018 Zmluva
92/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Amália Holíková - Hájske hrnčiarstvo 150,00 € 23.07.2020 Zmluva
104/2020 Zmluva o dielo č. 104/2020 uzatvorená podľa § 631 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Andrej Peter 50,00 € 19.08.2020 Zmluva
26/2017 Zmluva č.532/17/PZS Anna Kačmárová 0,00 € 01.03.2017 Zmluva
27/2017 Zmluva č.533/17/BTS/PT Anna Kačmárová 0,00 € 01.03.2017 Zmluva
61/2017 Príkazná zmluva č. 8/2017 v zmysle § 724 až § 732 Občianskeho zákonníka Anna Vločková 50,00 € 24.08.2017 Zmluva
59/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Anna Závacká 11,00 € 18.04.2018 Zmluva
80/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka Anna Závacká 11,00 € 09.05.2018 Zmluva
93/2019 ZMLUVA O DIELO č. 93/2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Anna Závacká 50,00 € 02.08.2019 Zmluva
112/2018 Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníkav platnom znení Anton Šimko 30 530,00 € 23.07.2018 Zmluva
8/2014 Zmluva o dielo na zhotovenie diela arch. výskum: "Vodárne" na ul. Ku Kumštu Archeoservis s.r.o. - odštepný závod Východ 7 980,00 € 11.06.2014 Zmluva
95/2018 Zmluva o dielo č.95/2018 podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník AXA Projekt s.r.o. 81 084,00 € 20.06.2018 Zmluva
157/2018 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o dielo č. 95/2018 AXA Projekt s.r.o. 85 284,00 € 03.10.2018 Zmluva
96/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Bc. Marek Vanko 300,00 € 23.07.2020 Zmluva
20/2017 Dodatok č.1 k Zmluuve o výpožičke zb. predmetov č.19/2015 Botanický ústav SAV 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
13/2018 Dodatok č. 2 o k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 19/2015 Botanický ústav SAV 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
36/2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 19/2015 Botanický ústav SAV 0,00 € 18.01.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »