Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 390
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
12/2015 Zmluva o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 120,00 € 21.04.2015 Zmluva
12/2016 Zmluva č.12/2016 o platbe členského príspevku na rok 2016 Zväz múzeí na Slovensku 120,00 € 02.02.2016 Zmluva
19/2017 Zmluva č.11/2017 o platbe členského príspevku Zväz múzeí na Slovensku 180,00 € 02.02.2017 Zmluva
48/2018 Zmluva č.12/2018 o platbe členského príspevku uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka Zväz múzeí na Slovensku 192,00 € 13.03.2018 Zmluva
9/2019 Zmluva č. 12/2019 o platbe členského príspevku na rok 2019 Zväz múzeí na Slovensku 210,00 € 31.12.2018 Zmluva
56/2017 Licenčná zmluva Zuzana Kšenžighová 50,00 € 07.08.2017 Zmluva
1/2016 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 13.01.2016 Zmluva
16/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke výstavy č.1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
26/2018 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
11/2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 1/2016 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 18.01.2019 Zmluva
62/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Zsolt Tornyai 2 000,00 € 13.04.2018 Zmluva
8/2017 Zmluva č. 90-000121895PO2017 o dodávke vody Vychodsl. vodárenská spoločnosť 0,00 € 16.01.2017 Zmluva
4/2016 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožicke zbierkových predmetov č.1/2013 Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
12/2017 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožicke zbierkových predmetov Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
24/2018 Dodatok č.4 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.1/2013 Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
5/2019 Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 1/2013 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 18.01.2019 Zmluva
67/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 67/2017 Východoslovenská galéria v Košiciach 0,00 € 14.09.2017 Zmluva
97/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.67/2017 Východoslovenská galéria v Košiciach 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
153/2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 153/2018 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Východoslovenská galéria v Košiciach 0,00 € 08.10.2018 Zmluva
91/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách VSV consulting, a.s. 100,00 € 29.05.2018 Zmluva
60/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 07/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Vladimír Vaľuš 50,00 € 24.08.2017 Zmluva
64/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Vladimír Gonos 1 600,00 € 10.04.2018 Zmluva
28/2019 Kúpna zmluva č. 6/2019 uzatvorená v súlade s §409 a násl. Občianskeho zákonníka č. 513/1991 v platnom, znení VKÚ Harmanec, s.r.o. 1 081,08 € 04.03.2019 Zmluva
14/2018 Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 3/2010 Vihorlatské múzeum Humenné 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
14/2019 Dodatok č. 6 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 3/2010 uzatvorená podľa § 659 a násl. Obč. zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Vihorlatské múzeum Humenné 0,00 € 18.01.2019 Zmluva
10/2016 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2010 Vihorlatské múzeum 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
17/2017 Dodatok č.4 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.3/2010 Vihorlatské múzeum 0,00 € 09.01.2017 Zmluva
4/2018 DOHODA čislo 17/37/52A/149 o zabezpečleni podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'nickej sluZby a o poskytnuti prispevku na aktivainri iinnosf formou dobrovol'nickej sluiby privnickej osobe uzatvoren|podlia $ 52a ods. 9 zilkonad.512004 Ústredie práce socialych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 28.12.2017 Zmluva
94/2018 Dohoda č. 18/39/50J/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regíonálnej zamestnanosti podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnyh vecí a rodiny Stropkov 7 608,96 € 20.06.2018 Zmluva
90/2019 Dohoda č. 19/39/52A/90 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce sociálnyh vecí a rodiny Stropkov 319,26 € 19.07.2019 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »