Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 368
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
99/2018 Príkazna zmluva 99/2018 (v zmysle § 724 § 732 Občianskeho zákonníka) Mgr. Renata Kočišová 0,00 € 02.07.2018 Zmluva
98/2018 Zmluva o dielo č.1/06/2018 FITTICH PREAL s.r.o. 5 622,00 € 27.06.2018 Zmluva
98/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alica Tokarčíková 50,00 € 15.11.2017 Zmluva
97/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne stredisko Sabinov 50,00 € 07.06.2018 Zmluva
97/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.67/2017 Východoslovenská galéria v Košiciach 0,00 € 03.10.2017 Zmluva
96/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Eugen Adamec 4 600,00 € 28.09.2017 Zmluva
95/2018 Zmluva o dielo č.95/2018 podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník AXA Projekt s.r.o. 81 084,00 € 20.06.2018 Zmluva
95/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 5 000,00 € 18.08.2017 Zmluva
94/2018 Dohoda č. 18/39/50J/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regíonálnej zamestnanosti podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnyh vecí a rodiny Stropkov 7 608,96 € 20.06.2018 Zmluva
94/2017 Zmluva o dielo č. 94/2017 Podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Tomáš Redlinger 3 000,00 € 28.09.2017 Zmluva
93/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Michal Hlad 2 500,00 € 26.09.2017 Zmluva
92/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Miron Mihalič 1 000,00 € 21.08.2017 Zmluva
91/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách VSV consulting, a.s. 100,00 € 29.05.2018 Zmluva
91/2017 Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Ľubomír Višňovský 0,00 € 02.11.2017 Zmluva
90/2018 Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č.206/2009 Z.z. o múzeách a galériách Ing. Miron Mihalič 0,00 € 12.06.2018 Zmluva
9/2019 Zmluva č. 12/2019 o platbe členského príspevku na rok 2019 Zväz múzeí na Slovensku 210,00 € 31.12.2018 Zmluva
9/2018 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa Zákona č.116/90Zb. zo dňa 28.11.2011 MESÁROŠ Anton - LOGOS 4 520,00 € 31.01.2018 Zmluva
9/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
9/2016 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.15/2012 Mestské kultúrne stredisko Sabinov 0,00 € 11.01.2016 Zmluva
9/2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka Martin Chovanec 50,00 € 12.11.2015 Zmluva
9/2014 Zmluva o dielo č. 9/2014 RNDr. Miroslav Fulín 300,00 € 30.07.2014 Zmluva
89/2018 Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníkav platnom znení ALMITRANS, s.r.o. 7 584,00 € 21.05.2018 Zmluva
88/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 88/2019 uzatvorená podľa §659 až §662 Občianského zákonníka (zákona č.40/1964Zb. v znení neskorších predpisov Jósa András Múzeum 0,00 € 03.07.2019 Zmluva
88/2018 Zmluva o dielo na zhotovenie archeologického prieskumu a výskumu v trase stavby "Hrad Čičva" Pro futuro hradu Čičva, občianské združenie 1 000,00 € 21.05.2018 Zmluva
87/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 87/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 11.07.2019 Zmluva
86/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 86/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení Shark & Strawberry, s.r.o. 52,53 € 16.07.2019 Zmluva
86/2018 Dohoda č. 18/37/012/110 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm.b) bod 4. resp. bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 28.05.2018 Zmluva
85/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 číslo: MK-159/2018/2.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky 4 500,00 € 21.05.2018 Zmluva
84/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 521 - 02017 Fond na podporu umenia 5 000,00 € 09.05.2018 Zmluva
83/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 521 - 02063 Fond na podporu umenia 3 000,00 € 09.05.2018 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »