Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 496
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
172/2020 Zmluva o správe registratúry Z20201201 Archivovanie SK, s.r.o., 7 164,00 € 22.12.2020 Zmluva
173/2020 Licenčná zmluva č. 20201205 Archivovanie SK s.r.o., 15,00 € 22.12.2020 Zmluva
174/2020 Sprostredkovateľská zmluva uzatvorená v súlade s čl.28 ods.3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov Archivovanie SK s.r.o., 0,00 € 22.12.2020 Zmluva
176/2020 Zmluva o dielo na zhotovenie prípravnej a projektovej dokumentácie v rozsahu pre realizáciu stavby podľa §536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a § 65 zákona č. 185/2015 Z.z. Mgr. art. Tomáš Haviar 36 580,00 € 22.12.2020 Zmluva
177/2020 Zmluva o dielo na zhotovenie projektovej dokumentácie v rozsahu pre realizáciu stavby podľa §536 a násl. zákona č.513/1991 Z.b. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a §65 zákona č.185/2015 Z.z. R-PROJEKT Humenné s.r.o. 18 000,00 € 22.12.2020 Zmluva
166/2020 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobené prevádzkou motorového vozidla č. 72901733 Union poisťovňa, a.s. 320,00 € 27.11.2020 Zmluva
157/2020 Dohoda č. 20/37/010/109 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 26.11.2020 Zmluva
165/2020 Nájomná zmluva č. 165/2020 uzavretá podľa §663 a násl. úst. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Gréckokatolícke arcibiskuptstvo Prešov 1,00 € 26.11.2020 Zmluva
161/2020 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-419616 Union poisťovňa, a.s. 0,00 € 25.11.2020 Zmluva
167/2020 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-419616 Union poisťovňa, a.s. 1 251,00 € 25.11.2020 Zmluva
164/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 12/2020 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Zemplínske múzeum v Michalovciach 0,00 € 20.11.2020 Zmluva
143/2020 Poistná zmluva č. 9160117853, poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení UNIQA poisťovňa a.s. 35,82 € 19.11.2020 Zmluva
155/2020 Poistná zmluva č. 9160129993 poistenie požiaru, živelných nebezpečí a škôd spôsobených vodou z vodovodných zariadení UNIQA poisťovňa a.s. 69,00 € 19.11.2020 Zmluva
160/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 2020/2-11 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Východoslovenská galéria v Košiciach 0,00 € 19.11.2020 Zmluva
171/2020 Dohoda č. 20/40/010/77 uzatvorená podľa §10 ods.3, ods.11 a násl. zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 03.11.2020 Zmluva
142/2020 Poistná zmluva, návrh č.9160112329, poistenie prepravy zásielok UNIQA poisťovňa a.s. 37,80 € 26.10.2020 Zmluva
144/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2020 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 23.10.2020 Zmluva
158/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2020 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 23.10.2020 Zmluva
144/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 10/2020 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 23.10.2020 Zmluva
130/2020 Poistná zmluva. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu č. 11-416898 Union poisťovňa, a.s. 279,48 € 29.09.2020 Zmluva
134/2020 SNM-GR-CEMUZ 2020/2395 Zmluva o používaní múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G Slovenské národné múzeum 0,00 € 29.09.2020 Zmluva
128/2020 Dohoda č. 20/37/010/104 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 28.09.2020 Zmluva
127/2020 ZMLUVA O DIELO č.127/2020 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ADIN s.r.o. 2 484,00 € 25.09.2020 Zmluva
126/2020 ZMLUVA O DIELO č.126/2020 uzatvorená podľa ust. § 631 a násl. Zákona 40/1964 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Mária Tomašková 70,00 € 23.09.2020 Zmluva
125/2020 ZMLUVA O DIELO č.125/2020 uzatvorená podľa ust. § 631 a násl. Zákona 40/1964 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) JanaTkáčová 70,00 € 23.09.2020 Zmluva
122/2020 ZMLUVA O DIELO č.122/2020 uzatvorená podľa ust. § 269 ods.2 a násl. Zákona č.513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Združenie WAWE 0,00 € 21.09.2020 Zmluva
139/2020 Partnerská dohoda o realizácii individuálneho mikroprojektu s názvom: Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí (projekt č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309/ Muzeum Okregowe w Rzeszowe 40 331,70 € 18.09.2020 Zmluva
138/2020 Partnerská dohoda o realizácii individuálneho mikroprojektu s názvom: Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedictva (projekt č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310/ Muzeum Okregowe w Rzeszowe 39 458,40 € 11.09.2020 Zmluva
115/2020 Zmluva o uverejnení reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE Joma Travel, s.r.o. 350,00 € 02.09.2020 Zmluva
107/2020 Zmluva o dielo č. 107/2020 uzatvorená podľa § 631 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Iveta Pavlíková 50,00 € 21.08.2020 Zmluva
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »