Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 496
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
111/2020 Zmluva o výpožičke predmetov č.111/2020 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR Obec Budimír 0,00 € 21.08.2020 Zmluva
103/2020 Zmluva o dielo č. 103/2020 uzatvorená podľa § 631 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Vladimír Kanaš 50,00 € 19.08.2020 Zmluva
104/2020 Zmluva o dielo č. 104/2020 uzatvorená podľa § 631 a násl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Andrej Peter 50,00 € 19.08.2020 Zmluva
101/2020 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a §16 Zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesko Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 17.08.2020 Zmluva
100/2020 ZMLUVA O DIELO č. 100/2020 uzatvorená podľa ust. § 536 až §565 násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Ladislav Novák 5 988,00 € 06.08.2020 Zmluva
97/2020 Zmluva o prenájme priestorov č. 97/2020 uzavretá podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších a zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov OZ ĎUSI BAND 1,00 € 27.07.2020 Zmluva
90/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Lucia Dianová 120,00 € 23.07.2020 Zmluva
91/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Peter Havrila 150,00 € 23.07.2020 Zmluva
92/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Amália Holíková - Hájske hrnčiarstvo 150,00 € 23.07.2020 Zmluva
93/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Mgr. Lukáš Krokker 120,00 € 23.07.2020 Zmluva
94/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov PhDr. Danica Staššiková 210,00 € 23.07.2020 Zmluva
95/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka Ing. Stanislav Tkáčik 150,00 € 23.07.2020 Zmluva
96/2020 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §631 a násl. zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Bc. Marek Vanko 300,00 € 23.07.2020 Zmluva
84/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 84/2020 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Obecná knižnica Jarovnice 0,00 € 13.07.2020 Zmluva
83/2020 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 83/2020 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Obec Krivany 0,00 € 03.07.2020 Zmluva
80/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK-5272/2019-423 Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky 8 000,00 € 26.06.2020 Zmluva
82/2020 Zmluva o nájme výstavy č.82/2020 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne stredisko Sabinov 30,00 € 25.06.2020 Zmluva
78/2020 Zmluva o výpožičke č.78/2020 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách PaedDr. Jana Frajkorová 0,00 € 24.06.2020 Zmluva
76/2020 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK-3110/2020/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 22.06.2020 Zmluva
75/2020 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ustanovenia §262 ods. (1) Obchodného zákonníka VSV consulting, a.s. 422,50 € 17.06.2020 Zmluva
73/2020 Licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. §65 zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Neinvestičný fond židovského kultúrneho dedictva - Menorah 20,00 € 12.06.2020 Zmluva
77/2020 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 20-521-01826 Fond na podporu umenia 0,00 € 10.06.2020 Zmluva
71/2020 Zmluva o dielo č. 71/2020 uzavretá v zmysle §536 a násl. zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník PEhAES, a.s. 50 301,30 € 09.06.2020 Zmluva
62/2020 Zmluva o sponzorstve uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Obec Krivany 476,00 € 25.05.2020 Zmluva
59/2020 Zmluva o prenájme pozemku č.59/2020 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení Ing. Tibor Urbánek 1 100,00 € 13.05.2020 Zmluva
66/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20 - 521 - 02114 Fond na podporu umenia 2 300,00 € 05.05.2020 Zmluva
67/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20 - 521 - 01826 Fond na podporu umenia 3 000,00 € 05.05.2020 Zmluva
68/2020 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20 - 521 - 01960 Fond na podporu umenia 4 000,00 € 05.05.2020 Zmluva
54/2020 Zmluva o servise a údržbe počítačového programu SLA (uzatvorená v zmysle §269 ods. 2 Obchodného zákonníka WAME s.r.o. 2 880,00 € 21.04.2020 Zmluva
50/2020 Havaríjne poistenie motorových vozidiel k poistnej zmluve č.: 78900949 Union poisťovňa, a.s. 279,86 € 16.04.2020 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »