Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 480
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
140/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 12/2017 Šarišské múzeum Bardejov 0,00 € 04.12.2017 Zmluva
129/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Annamária Kónyová, PhD. 40,00 € 01.12.2017 Zmluva
130/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Maroš Semančík 20,00 € 01.12.2017 Zmluva
131/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení RNDr. Eva Sitašová, PhD. 20,00 € 01.12.2017 Zmluva
132/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. 60,00 € 01.12.2017 Zmluva
133/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Ing. Ľubor Suchý 20,00 € 01.12.2017 Zmluva
134/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Peter Harčar 40,00 € 01.12.2017 Zmluva
127/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. arch. Marko Vateha, PhD. 2 380,00 € 30.11.2017 Zmluva
128/2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. 0,00 € 30.11.2017 Zmluva
125/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 6 200,00 € 29.11.2017 Zmluva
142/2017 DOHODA čislo 17/39/52A/178 o zabezpečleni podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'nickej sluZby a o poskytnuti prispevku na aktivainri iinnosf formou dobrovol'nickej sluiby privnickej osobe uzatvoren|podlia $ 52a ods. 9 zilkonad.512004 Ing. Valentína Burcáková, Urad prdce, socidlnych veci a rodiny STROPKOY 0,00 € 27.11.2017 Zmluva
143/2017 Zmluva o dielo 01/2017 Dušan Žipaj 14 950,00 € 21.11.2017 Zmluva
98/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alica Tokarčíková 50,00 € 15.11.2017 Zmluva
126/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení doc Mgr. Ján Adam, PhD. 100,00 € 13.11.2017 Zmluva
83/2017 Zmluva o bežnom účte Štátna pokladnica, Radlinského 32 0,00 € 03.11.2017 Zmluva
91/2017 Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Ľubomír Višňovský 0,00 € 02.11.2017 Zmluva
124/2017 Zmluva o dielo Dušan Žipaj 14 000,00 € 20.10.2017 Zmluva
120/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. art. Tomáš Haviar 45,00 € 12.10.2017 Zmluva
121/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 45,00 € 12.10.2017 Zmluva
122/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Lucia Nemcová, PhD. 45,00 € 12.10.2017 Zmluva
123/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Gabriela Oľšavská 45,00 € 12.10.2017 Zmluva
119/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Mário Comisso 45,00 € 11.10.2017 Zmluva
106/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Ján Kovačič 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
107/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva RNDr. Eva Gojdičová 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
108/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Marián Čurný, PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
109/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva JUDr. Mgr. Jozef Kušnír 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
110/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva Mgr. Jozef Ridilla 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
111/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva doc. ThDr. Peter Borza, PhD. 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
112/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Marián Uličný, PhD. 45,00 € 11.10.2017 Zmluva
113/2017 Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva na použitie diela uzatvorená podľa ust. § 65 zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení PhDr. Daniela Pellov� 90,00 € 11.10.2017 Zmluva
« 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »