Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 467
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
34/2020 Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č.75/2018 uzatvorená podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 Múzeum a kultúrne centrum južného zemplína v Trebišove 20,00 € 07.01.2020 Zmluva
172/2019 Zmluva o výpožičke predmetu kultúrnej hodnoty č. 172/2019 uzatvorená podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách a príslušného výnosu MK SR Rímskokatolícka farnosť sv. Mikuláša, Prešov 0,00 € 20.12.2019 Zmluva
177/2019 Havaríjne poistenie motorových vozidiel číslo 78900949 Union poisťovňa, a.s. 251,02 € 20.12.2019 Zmluva
171/2019 Zmluva o pripojení do distribučnej siete SPP - distribúcia, a.s. 216,36 € 19.12.2019 Zmluva
170/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 75/2018 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Múzeum a kultúrne centrum južného zemplína v Trebišove 20,00 € 04.12.2019 Zmluva
165/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 162/2019 uzatvorená podľa §536 a násl. Obchodného zákonníka ADIN s.r.o. 0,00 € 02.12.2019 Zmluva
169/2019 Dohoda o spolupráci effective energy s.r.o. 265,00 € 29.11.2019 Zmluva
162/2019 Zmluva o dielo č. 162/2019 uzatvorená podľa §536 a násl. Občianskeho zákonníka Adin, s.r.o. 2 500,00 € 20.11.2019 Zmluva
167/2019 Dohoda č. 19/40/010/78 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 15.11.2019 Zmluva
164/2019 Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve č. 168/2018 zo dňa 14.11.2018 JESSTAV,s.r.o. 0,00 € 13.11.2019 Zmluva
160/2019 Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Stanislav Kužila 300,00 € 11.11.2019 Zmluva
157/2019 Zmluva o nájme pozemku č. 157/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s úst. §663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení movitti s.r.o. 450,00 € 05.11.2019 Zmluva
158/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 158/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení Mgr. Ivan Mazanec 443,75 € 05.11.2019 Zmluva
159/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 159/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení EVASOFIA, s.r.o. 442,50 € 05.11.2019 Zmluva
151/2019 Dodatok č.1 k dohode č. 19/40/060/69 zo dňa 19.3.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 5 487,70 € 09.10.2019 Zmluva
152/2019 Dodatok č.1 k dohode č. 19/40/060/126 zo dňa 19.3.2019 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 2 161,82 € 09.10.2019 Zmluva
150/2019 Rámcová zmluva o dielo na opakované prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov Ing. Jozef Zelinka 2 388,00 € 01.10.2019 Zmluva
125/2019 Zmluva o nájme výstavy č. 125/2019 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení Odborový zväz justície v Slovenskej republike 30,00 € 20.09.2019 Zmluva
117/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 117/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nanebovzatia Panny Márie 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
112/2019 Dohoda č. 19/37/010/122 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
122/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemku č. 86/2019 zo dňa 16.7.2019 Shark & Strawberry, s.r.o. 35,40 € 28.08.2019 Zmluva
113/2019 Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a vád diela "Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" PEhAES, a.s. 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
114/2019 Dodatok č.4 K zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a násl zákona č. 513/1991 zbierky Obchodný zákonník na stavbu " Obnova objektu renesančno - barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" PEhAES, a.s. 18 341,54 € 26.08.2019 Zmluva
102/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK - 4472/2019/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky 0,00 € 16.08.2019 Zmluva
92/2019 Zmluva o prenájme priestorov č. 92/2019 uzavretá podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov M PLAY, s.r.o. 20,00 € 02.08.2019 Zmluva
93/2019 ZMLUVA O DIELO č. 93/2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Anna Závacká 50,00 € 02.08.2019 Zmluva
94/2019 ZMLUVA O DIELO č. 94/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Ing. Gabriel Huraj - RAJ - PEK 50,00 € 02.08.2019 Zmluva
95/2019 ZMLUVA O DIELO č. 95/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Mgr. Júlia Mádziková 50,00 € 02.08.2019 Zmluva
96/2019 ZMLUVA O DIELO č.96/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Portál agentúra s.r.o. 250,00 € 02.08.2019 Zmluva
97/2019 ZMLUVA O DIELO č.97/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Folklórne združenie Kanaš 50,00 € 02.08.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »