Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 368
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
9/2019 Zmluva č. 12/2019 o platbe členského príspevku na rok 2019 Zväz múzeí na Slovensku 210,00 € 31.12.2018 Zmluva
173/2018 Kúpna zmluva uzavretá podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Obč. zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z. z. Ľubomír Višňovský 2 500,00 € 14.12.2018 Zmluva
174/2018 ZMLUVA O DIELO č. 174/2018 uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka Ing. Elena Dercová 50,00 € 12.12.2018 Zmluva
172/2018 Zmluva o dielo uzatvorená poidľa § 536 a násl. Obch. zákonníka Mgr. art. Annamária Digoňová 1 350,00 € 11.12.2018 Zmluva
175/2018 Dodatok č. 1 k dohode č.18/37/054/220-PZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 10.12.2018 Zmluva
166/2018 ZMLUVA O DIELO č. 166/2018 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ADIN s.r.o. 2 387,00 € 30.11.2018 Zmluva
165/2018 Zmluva o prenájme pozemku uzatvorená podľa zákona č.446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov Mgr. Ivan Mazanec 431,75 € 27.11.2018 Zmluva
171/2018 Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č.102//2017 zo dňa 10.10.2017 PEhAES, a.s. 14 329,10 € 23.11.2018 Zmluva
168/2018 Mandatná zmluva uzavretá v zmysle § 566 - 576, Obchodného zákonníka JESSTAV,s.r.o. 100,00 € 14.11.2018 Zmluva
164/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 75/2018 uzavretej podľa § 663 a násl. Občianského zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Múzeum a kultúrne centrum južného zemplína v Trebišove 0,00 € 12.11.2018 Zmluva
176/2018 Dohoda č.18/40/010/71 uzatvorená podľa §10 odst. 3, odst. 9 a násl zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 19.10.2018 Zmluva
152/2018 Zmluva o prenájme pozemku č. 152/2018 EVASOFIA, s.r.o. 591,44 € 08.10.2018 Zmluva
153/2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 153/2018 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Východoslovenská galéria v Košiciach 0,00 € 08.10.2018 Zmluva
157/2018 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o dielo č. 95/2018 AXA Projekt s.r.o. 85 284,00 € 03.10.2018 Zmluva
130/2018 Dohoda č.18/37/054/220 - PZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 7 418,82 € 01.10.2018 Zmluva
132/2018 Dodatok č.2 k Dohode č.18/40/060/174 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 26.09.2018 Zmluva
133/2018 Dodatok č.2 k Dohode č.18/40/060/175 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 26.09.2018 Zmluva
134/2018 Dodatok č.2 k Dohode č.18/40/060/176 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 26.09.2018 Zmluva
150/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. §91 zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení v spojitosti s § 631 - 643 zák. č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v platnom znení JUDr. Mgr. Jozef Kušnír 250,00 € 26.09.2018 Zmluva
151/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Stanislav Kužila 300,00 € 26.09.2018 Zmluva
131/2018 Dohoda č.18/40/054/170 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 8 542,00 € 25.09.2018 Zmluva
127/2018 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení Ing. Viktor Kruško - VICTORIA 30,00 € 20.09.2018 Zmluva
128/2018 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 51 Občianského zákonníka Hudobné centrum 0,00 € 14.09.2018 Zmluva
123/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 3 200,00 € 06.09.2018 Zmluva
124/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Milan Kovaľ 9 580,00 € 06.09.2018 Zmluva
126/2018 Dohoda č. 18/37/50J/PS/84 o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 5 596,56 € 27.08.2018 Zmluva
129/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017 PEhAES, a.s. 0,00 € 27.08.2018 Zmluva
121/2018 Zmluva o dielo č. 1/08/2018 FITTICH PREAL s.r.o. 3 600,00 € 24.08.2018 Zmluva
119/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 21.08.2018 Zmluva
116/2018 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka, zákona č.343/2015 Z.z. o vcerejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách RestART BA, s.r.o. 7 400,00 € 14.08.2018 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »