Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 481
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
150/2019 Rámcová zmluva o dielo na opakované prehliadky a skúšky elektrických zariadení a bleskozvodov Ing. Jozef Zelinka 2 388,00 € 01.10.2019 Zmluva
125/2019 Zmluva o nájme výstavy č. 125/2019 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení Odborový zväz justície v Slovenskej republike 30,00 € 20.09.2019 Zmluva
117/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 117/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nanebovzatia Panny Márie 0,00 € 09.09.2019 Zmluva
112/2019 Dohoda č. 19/37/010/122 uzatvorená podľa §10 ods. 3, ods. 11 a násl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 28.08.2019 Zmluva
122/2019 Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme pozemku č. 86/2019 zo dňa 16.7.2019 Shark & Strawberry, s.r.o. 35,40 € 28.08.2019 Zmluva
113/2019 Dohoda o opatreniach a lehotách pre odstránenie nedorobkov a vád diela "Obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" PEhAES, a.s. 0,00 € 26.08.2019 Zmluva
114/2019 Dodatok č.4 K zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a násl zákona č. 513/1991 zbierky Obchodný zákonník na stavbu " Obnova objektu renesančno - barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou" PEhAES, a.s. 18 341,54 € 26.08.2019 Zmluva
102/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2019 číslo: MK - 4472/2019/3.2 Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky 0,00 € 16.08.2019 Zmluva
92/2019 Zmluva o prenájme priestorov č. 92/2019 uzavretá podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov M PLAY, s.r.o. 20,00 € 02.08.2019 Zmluva
93/2019 ZMLUVA O DIELO č. 93/2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Anna Závacká 50,00 € 02.08.2019 Zmluva
94/2019 ZMLUVA O DIELO č. 94/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Ing. Gabriel Huraj - RAJ - PEK 50,00 € 02.08.2019 Zmluva
95/2019 ZMLUVA O DIELO č. 95/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Mgr. Júlia Mádziková 50,00 € 02.08.2019 Zmluva
96/2019 ZMLUVA O DIELO č.96/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Portál agentúra s.r.o. 250,00 € 02.08.2019 Zmluva
97/2019 ZMLUVA O DIELO č.97/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Folklórne združenie Kanaš 50,00 € 02.08.2019 Zmluva
98/2019 ZMLUVA O DIELO č. 98 / 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Fincičanki 200,00 € 02.08.2019 Zmluva
99/2019 ZMLUVA O DIELO č.99/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Trio Rosa, občianské združenie 200,00 € 02.08.2019 Zmluva
100/2019 ZMLUVA O DIELO č.100/ 2019 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Aktívny život, o.z. 250,00 € 02.08.2019 Zmluva
91/2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby číslo 5190050057 Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 30.07.2019 Zmluva
121/2019 Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti kultúry na rok 2019, č.11/2019/K Mesto Prešov 1 430,00 € 23.07.2019 Zmluva
90/2019 Dohoda č. 19/39/52A/90 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytovaní príspevku na aktivačnú činnosť Úrad práce sociálnyh vecí a rodiny Stropkov 319,26 € 19.07.2019 Zmluva
101/2019 Dohoda číslo 19/40/051/55 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie v rámci národného projektu "Absolventská prax štartuje zamestnanie". Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 18.07.2019 Zmluva
86/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 86/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení Shark & Strawberry, s.r.o. 52,53 € 16.07.2019 Zmluva
89/2019 Nájomná zmluva uzavretá podľa §663 a násl. úst. zákona č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník, v znení neskorších predpisov Mesto Hanušovce nad Topľou 1,00 € 12.07.2019 Zmluva
87/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 87/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 11.07.2019 Zmluva
88/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 88/2019 uzatvorená podľa §659 až §662 Občianského zákonníka (zákona č.40/1964Zb. v znení neskorších predpisov Jósa András Múzeum 0,00 € 03.07.2019 Zmluva
80/2019 Dohoda č. 19/37/012/115 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b/ bod 5, resp. bod 6 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 18.06.2019 Zmluva
76/2019 Kúpna zmluva č. 76/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Milan Choma 1 500,00 € 11.06.2019 Zmluva
75/2019 Kúpna zmluva č. 75/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. arch. Marko Vateha, PhD. 10 250,00 € 10.06.2019 Zmluva
72/2019 Kúpna zmluva č. 72/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Kamila Ištoňová 1 950,00 € 04.06.2019 Zmluva
71/2019 Kúpna zmluva č. 71/2019 uzatvorená podľa ust. §588 a násl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením §9 ods. 6 písm. a/ zák. č. 206 /2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Tatiana Pastoráková 850,00 € 03.06.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »