Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 467
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
53/2019 Dohoda o poskytnutí finančných prostriedkov Mesto Hanušovce nad Topľou 1 500,00 € 03.05.2019 Zmluva
51/2019 Zmluva o prenájme pozemku č. 51/2019 uzatvorená podľa zákona č. 446/2001 Z.z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 663 a násl. zákona č. 40/1964 Zb. občianskeho zákonníka v platnom znení Imrich Bartošík 431,75 € 30.04.2019 Zmluva
52/2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. 13,28 € 30.04.2019 Zmluva
50/2019 Dohoda č.19/40/52A/101 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 638,52 € 25.04.2019 Zmluva
43/2019 Dodatok č.1 k poistnej zmluve číslo: 6004418617 Komunálna poisťovňa, a.s. 416,41 € 10.04.2019 Zmluva
48/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 75/2018 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove 20,00 € 10.04.2019 Zmluva
42/2019 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení, zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách a výnosu Ministerstva kultúry SR z 10. augusta 2015 Jozef Malík 100,00 € 09.04.2019 Zmluva
46/2019 Dohoda o príležitostnom spoločnom verejnom obstarávaní uzavretá v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Prešovský samosprávny kraj 0,00 € 05.04.2019 Zmluva
44/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 44/2019 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Stredoslovenská galéria 0,00 € 03.04.2019 Zmluva
55/2019 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení Ing. Viktor Kruško - VICTORIA 30,00 € 25.03.2019 Zmluva
32/2019 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 32/2019 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 19.03.2019 Zmluva
38/2019 Dohoda č. 19/40/060/69 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 5 099,68 € 19.03.2019 Zmluva
39/2019 Dohoda č. 19/40/060/75 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 3 325,88 € 19.03.2019 Zmluva
40/2019 Dohoda č. 19/40/060/126 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chranenej dielne alebo chraneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 1 773,80 € 19.03.2019 Zmluva
28/2019 Kúpna zmluva č. 6/2019 uzatvorená v súlade s §409 a násl. Občianskeho zákonníka č. 513/1991 v platnom, znení VKÚ Harmanec, s.r.o. 1 081,08 € 04.03.2019 Zmluva
29/2019 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby č. 5190046643 Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 04.03.2019 Zmluva
26/2019 Dodatok č. 3 k Zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.,10.2017 PEhAES, a.s. 0,00 € 28.02.2019 Zmluva
37/2019 DOHODA čislo 19/37/52A/20 o zabezpečleni podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'nickej sluZby a o poskytnuti prispevku na aktivainri iinnosf formou dobrovol'nickej sluiby privnickej osobe uzatvoren|podlia $ 52a ods. 9 zilkonad.512004 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 319,26 € 28.02.2019 Zmluva
21/2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany 9/7/08/0100/15 Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 0,00 € 21.02.2019 Zmluva
22/2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany 9/7/08/0014/15 Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 0,00 € 21.02.2019 Zmluva
24/2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany 9/7/14/0002/17 Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 0,00 € 21.02.2019 Zmluva
23/2019 Dodatok k zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany 9/7/14/0001/17 Ministerstvo vnútra Slovenskej Republiky 0,00 € 21.02.2019 Zmluva
30/2019 Dodatok č. 5 k zmluve o nájme nebytových priestorov uzavretej podľa zákona č. 116/90 Zb. MESÁROŠ Anton - LOGOS 386,08 € 18.02.2019 Zmluva
25/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 15/2017 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 50,00 € 14.02.2019 Zmluva
17/2019 Dodatok č. 3 k Zmluve nájme zbierkových predmetov č. 2/2016 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 28.01.2019 Zmluva
16/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve nájme zbierkových predmetov č. 23/2017 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky 10,00 € 28.01.2019 Zmluva
13/2019 Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 0,00 € 23.01.2019 Zmluva
8/2019 Zmluva o nájme zb. predmetov č. 8/2019 uzavretá podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 50,00 € 21.01.2019 Zmluva
10/2019 Dodatok č. 4 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 18.01.2019 Zmluva
7/2019 Dodatok č. 2 k Zmluve nájme zbierkových predmetov č. 7/2017 uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení Obec Zemplínske Hámre 10,00 € 18.01.2019 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »