Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 368
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
43/2018 ZMLUVA O DIELO č. / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) PEhAES, a.s. 185 883,23 € 13.03.2018 Zmluva
48/2018 Zmluva č.12/2018 o platbe členského príspevku uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka Zväz múzeí na Slovensku 192,00 € 13.03.2018 Zmluva
53/2018 Dohoda č. 18/40/060/176 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 13.03.2018 Zmluva
54/2018 Dohoda č. 18/40/060/175 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 13.03.2018 Zmluva
55/2018 Dohoda č. 18/40/060/174 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 13.03.2018 Zmluva
42/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 17-521-01830 Fond na podporu umenia 0,00 € 07.03.2018 Zmluva
33/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 788 a násl. Občianského zákonníka Komunálna poisťovňa, a.s. 0,00 € 05.03.2018 Zmluva
36/2018 DOHODA čislo 18/37/52A/5 o zabezpečleni podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'nickej služby a o poskytnuti prispevku na aktivainri iinnosf formou dobrovol'nickej sluiby privnickej osobe uzatvoren|podlia $ 52a ods. 9 zilkonad.512004 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 05.03.2018 Zmluva
34/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 788 a násl. Občianského zákonníka Komunálna poisťovňa, a.s. 0,00 € 28.02.2018 Zmluva
27/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.4/2017 Šarišské múzeum Bardejov 0,00 € 20.02.2018 Zmluva
7/2018 Zmluva o dielo 7/2018 Dragso, s.r.o. 120 770,51 € 01.02.2018 Zmluva
9/2018 Dodatok č.4 k Zmluve o nájme nebytových priestorov uzatvorenej podľa Zákona č.116/90Zb. zo dňa 28.11.2011 MESÁROŠ Anton - LOGOS 4 520,00 € 31.01.2018 Zmluva
6/2018 Dodatok č.1 k Zmluva o sponzorstve uzavretej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami Motor - Car Prešov, s.r.o. 0,00 € 30.01.2018 Zmluva
11/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 21/2017 Salvator Prešov, s.r.o. 300,00 € 15.01.2018 Zmluva
13/2018 Dodatok č. 2 o k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 19/2015 Botanický ústav SAV 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
14/2018 Dodatok č. 5 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č. 3/2010 Vihorlatské múzeum Humenné 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
24/2018 Dodatok č.4 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.1/2013 Východoslovenské múzeum v Košiciach 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
25/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.7/2017 Obec Zemplínske Hámre 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
26/2018 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.1/2016 ZUŠ Jána Poschla 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
28/2018 Dodatok č.3 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.5/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
29/2018 Dodatok č.2 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č.8/2014 Šarišská galéria 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
32/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 31/2017 Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
5/2018 Zmluva o sponzorstve uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Motor - Car Prešov, s.r.o. 500,00 € 10.01.2018 Zmluva
8/2018 Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č. 2009/01 zo dňa 3.6.2009 Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 05.01.2018 Zmluva
1/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 788 a násl. Občianského zákonníka Komunálna poisťovňa, a.s. 13,28 € 29.12.2017 Zmluva
2/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 788 a násl. Občianského zákonníka Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 29.12.2017 Zmluva
4/2018 DOHODA čislo 17/37/52A/149 o zabezpečleni podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'nickej sluZby a o poskytnuti prispevku na aktivainri iinnosf formou dobrovol'nickej sluiby privnickej osobe uzatvoren|podlia $ 52a ods. 9 zilkonad.512004 Ústredie práce socialych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 28.12.2017 Zmluva
3/2018 DOHODA čislo 17/39/52A/192 o zabezpečleni podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'nickej sluZby a o poskytnuti prispevku na aktivainri iinnosf formou dobrovol'nickej sluiby privnickej osobe uzatvoren|podlia $ 52a ods. 9 zilkonad.512004 Úrad práce sociálnyh vecí a rodiny Strokov 0,00 € 18.12.2017 Zmluva
141/2017 Zmluva o dielo č.1/12/2017 FITTICH PREAL s.r.o. 7 914,00 € 14.12.2017 Zmluva
146/2017 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 € 14.12.2017 Zmluva
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »