Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 467
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
127/2018 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení Ing. Viktor Kruško - VICTORIA 30,00 € 20.09.2018 Zmluva
128/2018 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 51 Občianského zákonníka Hudobné centrum 0,00 € 14.09.2018 Zmluva
123/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 3 200,00 € 06.09.2018 Zmluva
124/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Milan Kovaľ 9 580,00 € 06.09.2018 Zmluva
126/2018 Dohoda č. 18/37/50J/PS/84 o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 5 596,56 € 27.08.2018 Zmluva
129/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017 PEhAES, a.s. 0,00 € 27.08.2018 Zmluva
121/2018 Zmluva o dielo č. 1/08/2018 FITTICH PREAL s.r.o. 3 600,00 € 24.08.2018 Zmluva
119/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 21.08.2018 Zmluva
116/2018 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka, zákona č.343/2015 Z.z. o vcerejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách RestART BA, s.r.o. 7 400,00 € 14.08.2018 Zmluva
115/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách RestART BA, s.r.o. 5 318,00 € 14.08.2018 Zmluva
117/2018 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne stredisko Sabinov 30,00 € 14.08.2018 Zmluva
118/2018 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne stredisko Sabinov 30,00 € 14.08.2018 Zmluva
113/2018 Dohoda o ukončení neživotného poistenia Komunálna poisťovňa, a.s. 0,00 € 08.08.2018 Zmluva
107/2018 Poistná zmluva č. 6004418617 Komunálna poisťovňa, a.s. 288,43 € 01.08.2018 Zmluva
106/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 31.07.2018 Zmluva
104/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Muzeum Podkarpackie w Krośnie 10,00 € 30.07.2018 Zmluva
105/2018 Dohoda č. 18/37/52A/74 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnostiformou dobrocoľníckej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 27.07.2018 Zmluva
108/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 542 - 03423 Fond na podporu umenia 10 000,00 € 23.07.2018 Zmluva
109/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 541 - 03086 Fond na podporu umenia 5 000,00 € 23.07.2018 Zmluva
110/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 522 - 04842 Fond na podporu umenia 12 000,00 € 23.07.2018 Zmluva
111/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 541 - 03150 Fond na podporu umenia 7 000,00 € 23.07.2018 Zmluva
112/2018 Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníkav platnom znení Anton Šimko 30 530,00 € 23.07.2018 Zmluva
114/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve odielo č. 43/2018 zo dňa 13.3.2018 PEhAES, a.s. 35 987,65 € 17.07.2018 Zmluva
103/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 číslo: MK-4304/2018/3.2 Mnisterstvo kultúry Slovenskej republiky 0,00 € 10.07.2018 Zmluva
102/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne a osvetové stredisko Snina 50,00 € 09.07.2018 Zmluva
99/2018 Príkazna zmluva 99/2018 (v zmysle § 724 § 732 Občianskeho zákonníka) Mgr. Renata Kočišová 0,00 € 02.07.2018 Zmluva
98/2018 Zmluva o dielo č.1/06/2018 FITTICH PREAL s.r.o. 5 622,00 € 27.06.2018 Zmluva
100/2018 Dodatok č.1 k nájomnej zmluve č. 49/2017 uzatvorenmej podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách dňa 28.6.2017 Kultúrno -informačné centrum Veľký Šariš 141,00 € 27.06.2018 Zmluva
101/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Motte s.r.o. 300,00 € 26.06.2018 Zmluva
94/2018 Dohoda č. 18/39/50J/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regíonálnej zamestnanosti podľa §50 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnyh vecí a rodiny Stropkov 7 608,96 € 20.06.2018 Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »