Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 480
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
168/2018 Mandatná zmluva uzavretá v zmysle § 566 - 576, Obchodného zákonníka JESSTAV,s.r.o. 100,00 € 14.11.2018 Zmluva
164/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 75/2018 uzavretej podľa § 663 a násl. Občianského zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Múzeum a kultúrne centrum južného zemplína v Trebišove 0,00 € 12.11.2018 Zmluva
176/2018 Dohoda č.18/40/010/71 uzatvorená podľa §10 odst. 3, odst. 9 a násl zákona č. 417/2013 o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 19.10.2018 Zmluva
152/2018 Zmluva o prenájme pozemku č. 152/2018 EVASOFIA, s.r.o. 591,44 € 08.10.2018 Zmluva
153/2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 153/2018 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Východoslovenská galéria v Košiciach 0,00 € 08.10.2018 Zmluva
157/2018 Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o dielo č. 95/2018 AXA Projekt s.r.o. 85 284,00 € 03.10.2018 Zmluva
130/2018 Dohoda č.18/37/054/220 - PZ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 7 418,82 € 01.10.2018 Zmluva
132/2018 Dodatok č.2 k Dohode č.18/40/060/174 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 26.09.2018 Zmluva
133/2018 Dodatok č.2 k Dohode č.18/40/060/175 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 26.09.2018 Zmluva
134/2018 Dodatok č.2 k Dohode č.18/40/060/176 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 26.09.2018 Zmluva
150/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa ust. §91 zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení v spojitosti s § 631 - 643 zák. č. 40/1964 Zb. Občianský zákonník v platnom znení JUDr. Mgr. Jozef Kušnír 250,00 € 26.09.2018 Zmluva
151/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Stanislav Kužila 300,00 € 26.09.2018 Zmluva
131/2018 Dohoda č.18/40/054/170 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 8 542,00 € 25.09.2018 Zmluva
127/2018 Zmluva o nájme výstavy uzatvorená podľa § 663 a násl. Občianského zákonníkav platnom znení Ing. Viktor Kruško - VICTORIA 30,00 € 20.09.2018 Zmluva
128/2018 Zmluva o spolupráci uzatvorená podľa ust. § 51 Občianského zákonníka Hudobné centrum 0,00 € 14.09.2018 Zmluva
123/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 3 200,00 € 06.09.2018 Zmluva
124/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Milan Kovaľ 9 580,00 € 06.09.2018 Zmluva
126/2018 Dohoda č. 18/37/50J/PS/84 o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 5 596,56 € 27.08.2018 Zmluva
129/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 102/2017 zo dňa 10.10.2017 PEhAES, a.s. 0,00 € 27.08.2018 Zmluva
121/2018 Zmluva o dielo č. 1/08/2018 FITTICH PREAL s.r.o. 3 600,00 € 24.08.2018 Zmluva
119/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 21.08.2018 Zmluva
116/2018 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka, zákona č.343/2015 Z.z. o vcerejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách RestART BA, s.r.o. 7 400,00 € 14.08.2018 Zmluva
115/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka, zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách RestART BA, s.r.o. 5 318,00 € 14.08.2018 Zmluva
117/2018 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne stredisko Sabinov 30,00 € 14.08.2018 Zmluva
118/2018 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne stredisko Sabinov 30,00 € 14.08.2018 Zmluva
113/2018 Dohoda o ukončení neživotného poistenia Komunálna poisťovňa, a.s. 0,00 € 08.08.2018 Zmluva
107/2018 Poistná zmluva č. 6004418617 Komunálna poisťovňa, a.s. 288,43 € 01.08.2018 Zmluva
106/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 31.07.2018 Zmluva
104/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Muzeum Podkarpackie w Krośnie 10,00 € 30.07.2018 Zmluva
105/2018 Dohoda č. 18/37/52A/74 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnostiformou dobrocoľníckej služby Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 27.07.2018 Zmluva
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »