Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 467
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
95/2018 Zmluva o dielo č.95/2018 podľa ustanovenia §536 a nasl. zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník AXA Projekt s.r.o. 81 084,00 € 20.06.2018 Zmluva
90/2018 Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č.206/2009 Z.z. o múzeách a galériách Ing. Miron Mihalič 0,00 € 12.06.2018 Zmluva
97/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Mestské kultúrne stredisko Sabinov 50,00 € 07.06.2018 Zmluva
91/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách VSV consulting, a.s. 100,00 € 29.05.2018 Zmluva
86/2018 Dohoda č. 18/37/012/110 uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm.b) bod 4. resp. bod 5 zákona č.417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 28.05.2018 Zmluva
85/2018 Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 číslo: MK-159/2018/2.1 Ministerstvo kultúry Slovenskej Republiky 4 500,00 € 21.05.2018 Zmluva
89/2018 Zmluva o dodaní tovaru a poskytnutí služby uzavretá podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníkav platnom znení ALMITRANS, s.r.o. 7 584,00 € 21.05.2018 Zmluva
88/2018 Zmluva o dielo na zhotovenie archeologického prieskumu a výskumu v trase stavby "Hrad Čičva" Pro futuro hradu Čičva, občianské združenie 1 000,00 € 21.05.2018 Zmluva
80/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka Anna Závacká 11,00 € 09.05.2018 Zmluva
83/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 521 - 02063 Fond na podporu umenia 3 000,00 € 09.05.2018 Zmluva
84/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 521 - 02017 Fond na podporu umenia 5 000,00 € 09.05.2018 Zmluva
82/2018 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18 - 521 - 02010 Fond na podporu umenia 6 000,00 € 09.05.2018 Zmluva
81/2018 ZMLUVA O DIELO č. / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) Muzeum Podkarpackie w Krośnie 5 000,00 € 07.05.2018 Zmluva
77/2018 Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/174 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
78/2018 Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/175 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
79/2018 Dodatok č.1 k dohode č. 18/40/060/176 zo dňa 13.3.2018 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 02.05.2018 Zmluva
73/2018 Poistná zmluva č. 2659023553 Komunálna poisťovňa, a.s. 299,85 € 27.04.2018 Zmluva
74/2018 Poistná zmluva č. 2659023554 Komunálna poisťovňa, a.s. 176,78 € 27.04.2018 Zmluva
75/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Múzeum a kultúrne centrum južného zemplína v Trebišove 20,00 € 23.04.2018 Zmluva
76/2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUZBY uzatvorená podl'a prislušných ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. obchodného zákonnika TRATON, s.r.o. 198 659,99 € 23.04.2018 Zmluva
59/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Anna Závacká 11,00 € 18.04.2018 Zmluva
61/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. Vladimír Kolarčík 1 000,00 € 16.04.2018 Zmluva
62/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Zsolt Tornyai 2 000,00 € 13.04.2018 Zmluva
65/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Izabela Bulinská, Dis. art 0,00 € 12.04.2018 Zmluva
63/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višňovský 33 050,00 € 10.04.2018 Zmluva
64/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Vladimír Gonos 1 600,00 € 10.04.2018 Zmluva
57/2018 Mandatná zmluva uzavretá v zmysle § 566 a násl.zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ v znení neskorších predpisov a doplnkov Ing. Tomáš Velebír 16 156,80 € 09.04.2018 Zmluva
60/2018 Mandatná zmluva uzavretá v zmysle § 566 a násl.zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ v znení neskorších predpisov a doplnkov Ing. Tomáš Velebír 6 480,00 € 09.04.2018 Zmluva
66/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Marián Hadraba 2 500,00 € 06.04.2018 Zmluva
69/2018 Zmluva o výkone autorského dozoru Ing. arch. Eva Kupčihová 960,00 € 03.04.2018 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »