Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 480
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
74/2018 Poistná zmluva č. 2659023554 Komunálna poisťovňa, a.s. 176,78 € 27.04.2018 Zmluva
75/2018 Zmluva o nájme zbierkových predmetov uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Múzeum a kultúrne centrum južného zemplína v Trebišove 20,00 € 23.04.2018 Zmluva
76/2018 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUZBY uzatvorená podl'a prislušných ustanovení § 269 ods. 2 a nasl. obchodného zákonnika TRATON, s.r.o. 198 659,99 € 23.04.2018 Zmluva
59/2018 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Anna Závacká 11,00 € 18.04.2018 Zmluva
61/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. Vladimír Kolarčík 1 000,00 € 16.04.2018 Zmluva
62/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Zsolt Tornyai 2 000,00 € 13.04.2018 Zmluva
65/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Izabela Bulinská, Dis. art 0,00 € 12.04.2018 Zmluva
63/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višňovský 33 050,00 € 10.04.2018 Zmluva
64/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Vladimír Gonos 1 600,00 € 10.04.2018 Zmluva
57/2018 Mandatná zmluva uzavretá v zmysle § 566 a násl.zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ v znení neskorších predpisov a doplnkov Ing. Tomáš Velebír 16 156,80 € 09.04.2018 Zmluva
60/2018 Mandatná zmluva uzavretá v zmysle § 566 a násl.zákona č. 513/1991 Zb. /Obchodného zákonníka/ v znení neskorších predpisov a doplnkov Ing. Tomáš Velebír 6 480,00 € 09.04.2018 Zmluva
66/2018 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Marián Hadraba 2 500,00 € 06.04.2018 Zmluva
69/2018 Zmluva o výkone autorského dozoru Ing. arch. Eva Kupčihová 960,00 € 03.04.2018 Zmluva
70/2018 Zmluva o výkone autorského dozoru Ing. arch. Eva Kupčihová 3 000,00 € 03.04.2018 Zmluva
51/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 29.03.2018 Zmluva
52/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. 13,28 € 29.03.2018 Zmluva
49/2018 Nájomná zmluva č. 2/2018 uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znenía zákona č.206/2009 o mázeách a galériách Folklórny súbor STARIŠAN 10,00 € 27.03.2018 Zmluva
58/2018 Dohoda č. 18/37/52A/25 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 27.03.2018 Zmluva
35/2018 Zmluva o spolupráci priprezentácii domácich zvierat za účelo edukácie uzatvorená podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov Peter Zribko 0,00 € 26.03.2018 Zmluva
56/2018 Dohoda č. 18/40/052A/41 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 23.03.2018 Zmluva
41/2018 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 41/2018 Mesto Prešov 0,00 € 19.03.2018 Zmluva
50/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o nájme zbierkových predmetov č. 7/2017 Obec Zemplínske Hámre 10,00 € 15.03.2018 Zmluva
43/2018 ZMLUVA O DIELO č. / 2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) PEhAES, a.s. 185 883,23 € 13.03.2018 Zmluva
48/2018 Zmluva č.12/2018 o platbe členského príspevku uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka Zväz múzeí na Slovensku 192,00 € 13.03.2018 Zmluva
53/2018 Dohoda č. 18/40/060/176 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 13.03.2018 Zmluva
54/2018 Dohoda č. 18/40/060/175 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 13.03.2018 Zmluva
55/2018 Dohoda č. 18/40/060/174 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov nad Topľou 0,00 € 13.03.2018 Zmluva
42/2018 Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 17-521-01830 Fond na podporu umenia 0,00 € 07.03.2018 Zmluva
33/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 788 a násl. Občianského zákonníka Komunálna poisťovňa, a.s. 0,00 € 05.03.2018 Zmluva
36/2018 DOHODA čislo 18/37/52A/5 o zabezpečleni podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'nickej služby a o poskytnuti prispevku na aktivainri iinnosf formou dobrovol'nickej sluiby privnickej osobe uzatvoren|podlia $ 52a ods. 9 zilkonad.512004 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 05.03.2018 Zmluva
« 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »