Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 386
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
55/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Mgr. Monika Bačová 8 000,00 € 02.08.2017 Zmluva
52/2017 ZMLUVA O DIELO uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a podľa ust. § 22 a nasled. zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu. Občianske združenie Pro futuro hradu Čičva 3 000,00 € 28.07.2017 Zmluva
58/2017 Zmluva o dielo Občianske združenie Pro futuro hradu Čičva 3 000,00 € 28.07.2017 Zmluva
53/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zb. predmetov č.18/2013 Ľubovnianske múzeum 0,00 € 26.07.2017 Zmluva
51/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 51/2017 DHZ Prešov 0,00 € 06.07.2017 Zmluva
57/2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci pri realizácii výstavy v Stropkove podľa ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka JUDr. Ondrej Brendza 0,00 € 06.07.2017 Zmluva
49/2017 Nájomná zmluva uzavretá podľa §663 a násl. Občianského zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Kultúrno -informačné centrum Veľký Šariš 141,00 € 28.06.2017 Zmluva
47/2017 Zmluva o dielo č. 02/2017 Podľa ustanovení § 536 Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov Mgr. Michaela Haviarová, PhD. 6 250,00 € 23.06.2017 Zmluva
50/2017 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Podtatranská knižnica v Poprade 30,00 € 22.06.2017 Zmluva
46/2017 Zmluva o nájme uzavretá podľa §663 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách Obec Župčany 10,00 € 20.06.2017 Zmluva
45/2017 ZMLUVA O DIELO č. 44/2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Zákona 513/1991 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) TRATON, s.r.o. 19 898,00 € 01.06.2017 Zmluva
44/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 44/2017 Obec Jaklovce 0,00 € 24.05.2017 Zmluva
42/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 42/2017 Mesto Sečovce 0,00 € 04.05.2017 Zmluva
41/2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka Ing. Tomáš Redlinger 1 000,00 € 24.04.2017 Zmluva
39/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 05/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Karolina Piechota 300,00 € 20.04.2017 Zmluva
40/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 06/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Karolina Piechota 50,00 € 20.04.2017 Zmluva
38/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 04/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Peter Mazúr 50,00 € 19.04.2017 Zmluva
34/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.01/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) PhDr. Danica Staššiková 50,00 € 04.04.2017 Zmluva
35/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.02/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Petr Zítka 50,00 € 04.04.2017 Zmluva
36/2017 PRÍKAZNÁ ZMLUVA č.03/2017 (v zmysle § 724 - § 732 Občianskeho zákonníka) Peter Mazúr 300,00 € 04.04.2017 Zmluva
37/2017 Dohoda o skončení nájmu nebytových priestorov, uzatvorenej dňa 11.5.2015 376 A.D.s.r.o. 0,00 € 30.03.2017 Zmluva
33/2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie Komunálna poisťovňa, a.s. 0,00 € 29.03.2017 Zmluva
31/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 31/2017 Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 28.03.2017 Zmluva
43/2017 Partnerská zmluva v rámci programu cezhraničnej spolupráce - Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát Podkarpatské múzeum v Krosne 0,00 € 28.03.2017 Zmluva
32/2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákoníka Mgr. art. Peter Koreň 2 065,00 € 27.03.2017 Zmluva
29/2017 Zmluva o bežnom účte RNDr. Dušan Jurčák, riaditeľ Štátnej pokladnice 0,00 € 17.03.2017 Zmluva
30/2017 Kúpna zmluva DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 34 591,05 € 17.03.2017 Zmluva
26/2017 Zmluva č.532/17/PZS Anna Kačmárová 0,00 € 01.03.2017 Zmluva
27/2017 Zmluva č.533/17/BTS/PT Anna Kačmárová 0,00 € 01.03.2017 Zmluva
28/2017 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 16-622-05226 Fond na podporu umenia 0,00 € 20.02.2017 Zmluva
« 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »