Zmluvy

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 467
Číslo Názov Dodávateľ / Zmluvný partner Suma Dátum Typ
32/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke zbierkových predmetov č. 31/2017 Galéria a múzeum ľudového umenia v obci Fintice 0,00 € 15.01.2018 Zmluva
5/2018 Zmluva o sponzorstve uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Motor - Car Prešov, s.r.o. 500,00 € 10.01.2018 Zmluva
8/2018 Dodatok č.3 k nájomnej zmluve č. 2009/01 zo dňa 3.6.2009 Mesto Hanušovce nad Topľou 0,00 € 05.01.2018 Zmluva
1/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 788 a násl. Občianského zákonníka Komunálna poisťovňa, a.s. 13,28 € 29.12.2017 Zmluva
2/2018 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby podľa ustanovenia § 788 a násl. Občianského zákonníka Komunálna poisťovňa, a.s. 6,64 € 29.12.2017 Zmluva
4/2018 DOHODA čislo 17/37/52A/149 o zabezpečleni podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'nickej sluZby a o poskytnuti prispevku na aktivainri iinnosf formou dobrovol'nickej sluiby privnickej osobe uzatvoren|podlia $ 52a ods. 9 zilkonad.512004 Ústredie práce socialych vecí a rodiny Prešov 0,00 € 28.12.2017 Zmluva
3/2018 DOHODA čislo 17/39/52A/192 o zabezpečleni podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'nickej sluZby a o poskytnuti prispevku na aktivainri iinnosf formou dobrovol'nickej sluiby privnickej osobe uzatvoren|podlia $ 52a ods. 9 zilkonad.512004 Úrad práce sociálnyh vecí a rodiny Strokov 0,00 € 18.12.2017 Zmluva
141/2017 Zmluva o dielo č.1/12/2017 FITTICH PREAL s.r.o. 7 914,00 € 14.12.2017 Zmluva
146/2017 Zmluva o poskytnutí verejných služieb Slovak Telekom a.s. 0,00 € 14.12.2017 Zmluva
10/2018 Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 139/2017 uzatvorená podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka Josim s.r.o, Jozef Šimko 15 651,75 € 12.12.2017 Zmluva
137/2017 Zmluva o vytvorení diela uzavretá podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Stanislav Kužila 30,00 € 07.12.2017 Zmluva
144/2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka ALLDATA,s.r.o. 3 100,00 € 07.12.2017 Zmluva
145/2017 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka ADIN s.r.o. 2 000,00 € 07.12.2017 Zmluva
135/2017 Zmluva o vytvorení diela uzavretá podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení doc. PaeDr. Slavomíra Tomášiková, PhD. 30,00 € 06.12.2017 Zmluva
136/2017 Zmluva o vytvorení diela uzavretá podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení PhDr. Viera Kačmaríková 110,00 € 06.12.2017 Zmluva
138/2017 Zmluva o vytvorení diela uzavretá podľa zákona č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Stanislav Kužila 150,00 € 06.12.2017 Zmluva
139/2017 Zmluva o dielo ustanovená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka Josim s.r.o, Jozef Šimko 16 834,51 € 06.12.2017 Zmluva
140/2017 Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 12/2017 Šarišské múzeum Bardejov 0,00 € 04.12.2017 Zmluva
129/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Annamária Kónyová, PhD. 40,00 € 01.12.2017 Zmluva
130/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Maroš Semančík 20,00 € 01.12.2017 Zmluva
131/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení RNDr. Eva Sitašová, PhD. 20,00 € 01.12.2017 Zmluva
132/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení prof. PhDr. Peter Švorc, CSc. 60,00 € 01.12.2017 Zmluva
133/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Ing. Ľubor Suchý 20,00 € 01.12.2017 Zmluva
134/2017 Zmluva o vytvorení diela uzatvorená podľa zákona č. 185/2005 Z.z. Autorský zákon v platnom znení Mgr. Peter Harčar 40,00 € 01.12.2017 Zmluva
127/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ing. arch. Marko Vateha, PhD. 2 380,00 € 30.11.2017 Zmluva
128/2017 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby Komunálna poisťovňa, a.s. 0,00 € 30.11.2017 Zmluva
125/2017 Kúpna zmluva uzatvorená podľa § 588 a nasl. .zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s ust. § 9 ods. 6 písm. a) zák. č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách v platnom znení Ľubomír Višńovský 6 200,00 € 29.11.2017 Zmluva
142/2017 DOHODA čislo 17/39/52A/178 o zabezpečleni podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovol'nickej sluZby a o poskytnuti prispevku na aktivainri iinnosf formou dobrovol'nickej sluiby privnickej osobe uzatvoren|podlia $ 52a ods. 9 zilkonad.512004 Ing. Valentína Burcáková, Urad prdce, socidlnych veci a rodiny STROPKOY 0,00 € 27.11.2017 Zmluva
143/2017 Zmluva o dielo 01/2017 Dušan Žipaj 14 950,00 € 21.11.2017 Zmluva
98/2017 Zmluva o nájme nebytových priestorov Alica Tokarčíková 50,00 € 15.11.2017 Zmluva
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »